Privacybeleid

Privacy statement

Mega Floors, gevestigd en kantoorhoudende te (3401 JA) IJsselstein, aan de  Newtonstraat 3A, is een leverancier van parket, laminaat en PVC vloeren zowel voor de  particuliere als zakelijk klant. (KVK-nummer: 69151350). Ze hebben een website waarop  de hierboven beschreven onderdelen zijn weergegeven. Op alle genoemde onderdelen is  dit Privacy-statement van toepassing. Veel van de bedrijfs- en of persoonsgegevens van  gebruikers van de diensten of producten en ook de leveranciersgegevens in beheer van  Mega Floors worden door de interne ICT-afdeling opgeslagen en beheerd. Fysieke  exemplaren worden in een aparte ruimte achter slot en grendel zorgvuldig bewaard.  Mega Floors houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige  Europese privacy wet- en regelgeving. 

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens 

Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van Mega Floors, dan worden uw  bedrijfs- en of persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor  verschillende doeleinden en Mega Floors houdt een bewaartermijn aan van minimaal 7 jaar. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook bedrijfs- en of persoonsgegevens  verstaan. Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is: 

 • Bent u een online bezoeker van de website www.megafloors.nl Als u onze websites bezoekt dan verstrekt u gegevens aan Mega Floors zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat  gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en  instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst  van Mega Floors. Maar ook gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt  waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst.  Daarnaast worden voor zover deze aan Mega Floors worden doorgegeven ook  locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw  IP-adres gebruikt. Als u een mail verstuurd via de website dan zal deze mail  worden bewaard voor minimaal 7 jaar.  
 • Bent u een leverancier bij of van Mega Floors

Mega Floors gebruikt de door u verstrekte gegevens (o.a. bedrijfsnaam,  vestigingsgegevens, KvK-nummer, tel.nr., contactpersoon, e-mailadres,  bankrekeningnummer, orders, afnames, overeenkomst) om uitvoering te geven  aan de met u gesloten overeenkomst(en). Uw gegevens worden tot minimaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst. 

 • Bent u een particuliere klant bij of van Mega Floors

Mega Floors gebruikt de door u verstrekte gegevens (o.a. toestemmingsformulier,  naam/adres/woonplaatsgegevens, telefoonnummer,  

e-mailadres, geslacht, financiële – en betalingsgegevens, bestelgegevens) om  uitvoering te geven aan de gemaakte overeenkomst. Uw gegevens worden tot  minimaal 7 jaar bewaard. 

 • Bent u een zakelijke klant bij of van Mega Floors

Mega Floors gebruikt de door u verstrekte gegevens (o.a. toestemmingsformulier,  persoons-/ bedrijfsgegevens, tel. gegevens, KVK-nummer, geslacht, e-mailadres,  IBAN, financiële bestel- en betalingsgegevens) om uitvoering te geven aan de  gemaakte overeenkomst. Uw gegevens worden tot minimaal 7 jaar bewaard.

Mega Floors 

 • Bent u een medewerker bij of van Mega Floors

Mega Floors gebruikt de door u verstrekte gegevens (o.a. n.a.w. gegevens,  tel.nr., e-mail, geboortedatum, IBAN nr., burgerlijke staat, diploma’s en  certificaten, geheimhoudings-, toestemmingsformulier en diverse andere  gegevens) om uitvoering te geven aan de met u afgesloten arbeidsovereenkomst.  Uw gegevens worden tot min. 7 jaar bewaard na afloop van deze overeenkomst. 

 • Wordt u extern ingehuurd door Mega Floors

Mega Floors gebruikt de door u verstrekte gegevens (o.a. toestemmingsformulier,  persoons-/ bedrijfsgegevens, tel. gegevens, KVK-nummer, geslacht, e-mailadres,  IBAN, opdrachtgegevens, overeenkomst) om uitvoering te geven aan de  gemaakte overeenkomst/ afspraak. Uw gegevens worden tot minimaal 7 jaar  bewaard. 

Grondslag voor gegevensverwerking 

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op  basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit  noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals  neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander  gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze klanten over actualiteiten of  wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f  van de AVG. 

Bijzondere persoonsgegevens 

De website en diensten van Mega Floors hebben niet de intentie gegevens te verzamelen  over bezoekers jonger dan 16 jaar. Mega Floors kan echter niet controleren of een  bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u ervan overtuigd bent dat Mega Floors zonder  ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige,  neem dan contact op via privacy@megafloors.nl zodat deze informatie kan worden  verwijderd. 

Beveiliging gegevens 

Mega Floors maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming  van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang  krijgen tot deze gegevens. Uw bedrijfs- en of persoonlijke gegevens worden bewaard op  beveiligde schijven en fysiek in ordners. In het bijzonder nemen wij de volgende  maatregelen: 

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en  wachtwoord; 
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd en  beveiligd systeem; 
 • Wij nemen fysieke maatregelen (gedegen hang- en sluitwerk, elektronische  beveiliging) voor toegangsbescherming van de systemen waarin  

persoonsgegevens opslagen zijn en waar fysieke exemplaren evt. worden  bewaard;  

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL)  waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u  persoonsgegevens invoert; 
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van bedrijfs- en of persoonsgegevens; Er zijn binnen Mega Floors diverse bevoegdheden aangeduid waardoor alleen de  directie en de Functionaris Persoonsgegevens bij de bedrijfs- en 

persoonsgegevens kan;

 • Er worden digitale en fysieke back-ups gemaakt. Deze worden zeer goed beveiligd (gebruikersnaam + wachtwoord) en fysiek in de vorm van een degelijke  afgesloten ruimte en of kast; 
 • Wij hebben verwerkersovereenkomsten van onze externe partner(s). 

Als er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons via privacy@megafloors.nl 

Geheimhouding  

Iedereen die werkzaam is binnen Mega Floors en dus toegang heeft tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van deze Persoonsgegevens. Voor  het Verwerken van bijzondere Persoonsgegevens geldt dat iedereen die ze verwerkt een  geheimhoudingsplicht heeft. Deze vloeit voort uit het beroep of uit de  arbeidsovereenkomst van de desbetreffende persoon. 

Verwerkingsregister  

Mega Floors houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder haar  verantwoordelijkheid plaatsvindt. Dit register bevat de volgende gegevens:  1. De naam en contactgegevens van de Verantwoordelijke en, indien van  toepassing, van de functionaris voor de gegevensbescherming;  

 1. De verwerkingsdoeleinden;
 2. De categorieën van gegevens waarop de Verwerking betrekking heeft; 4. De categorieën van ontvangers aan wie Persoonsgegevens worden verstrekt; 5. Indien mogelijk, de beoogde termijn waarbinnen de Persoonsgegevens moeten worden gewist;  
 3. Indien mogelijk, een beschrijving van de getroffen technische en organisatorische maatregelen

Gebruik van Cookies 

De website van Mega Floors maakt bij het aanbieden van hun producten en of diensten  gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare  technologieën vindt u hieronder. Websites hanteren handige en nuttige technieken die  het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke  bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna  samen te noemen “cookies”).  

Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen die  communiceren via de website die u bezoekt. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan  geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies  worden herleid.  

Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor  welke doeleinden deze gebruikt worden.  

We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website  zoveel mogelijk waarborgen.  

Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en  voor welke doeleinden.  

 • Functioneel
 • Analytics
 • Overige
 • Browser instellingen

Cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert  

Onze website gebruikt cookies voor: 

 • Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • Het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten 

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze  bezoekers proberen wij continu te meten, onder andere met behulp van de software van  derde partijen, hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken  wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden  statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina  bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor  zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk  mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar  personen. 

Wij gebruiken cookies voor: 

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
 • Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven; Het optimaliseren van de website.

Overige/ onvoorziene cookies 

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd  inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst.  Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen  bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij  opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. 

Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we  hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten.  

Browser instellingen 

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw  browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies  worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle  cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u de cookies die al zijn  geplaatst verwijderen.  

Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet  aanpassen. Wees ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen  garanderen dat onze website helemaal goed werkt.  

Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde  websites helemaal niet meer kunt zien. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen verschilt  per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser om direct naar de  handleiding van uw browser te gaan. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan  kan dat via www.youronlinechoices.eu.

Slotopmerkingen 

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze  website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen  en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf  wijzigen. U kunt deze verklaring raadplegen voor de laatste versie. 

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met privacy@megafloors.nl 

Websites van derden 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links  met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een  betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de  privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te  maken. Mega Floors sluit dan ook iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van websites  van derden uit. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Mega Floors verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend, als dit  nodig is, voor de uitvoering van de afgesloten (koop)overeenkomst met de  opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen.  Als u een vraag of verzoek heeft dan kunt u een e-mail sturen naar  privacy@megafloors.nl met een kopie van uw paspoort of identiteitskaart. Uw BSN,  geboortedatum en foto mag u dan afschermen. 

Mega Floors zal in beginsel binnen twee weken op een verzoek tot inzage of correctie  reageren.  

In geval van een verzoek tot verwijdering zal Mega Floors de betreffende  persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet  verplicht, om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende  redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Mega Floors stuurt u na uitvoering  van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht.  

Als Mega Floors de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd,  stuurt Mega Floors u een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek  kon worden voldaan. Indien Mega Floors niet of niet volledig kan vaststellen op welke  persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan  Mega Floors u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren.  

De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat u de (nadere) specificatie  heeft verstrekt. 

Wijzigingen 

Mega Floors behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy-statement voor eventuele  aanpassingen. Deze versie is van 30 januari 2022. De verwerking van de bedrijfs- en  persoonsgegevens is onderworpen aan het Nederlands recht. De wijzigingen worden  automatisch van kracht na publicatie.

Vragen of klachten 

Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met Mega Floors te Utrecht of een bericht sturen  aan privacy@megafloors.nl. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit  Persoonsgegevens, als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens. U  kunt middels het formulier gepubliceerd op de website van de Autoriteit  Persoonsgegevens uw klacht doorgeven. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

Mega Floors 

Newtonstraat 3A 

3401 JA IJsselstein 

Tel. 030-7200993 

www.megafloors.nl