Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mega Floors 

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten aangegaan door Mega Floors, gevestigd te IJsselstein. 

1.2. Met het accepteren van een offerte en het geven van een opdracht aan deze, accepteert de opdrachtgever de toepasselijkheid van de onderhavige door Mega Floors gehanteerde algemene  voorwaarden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, van de  opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.3. Een van de opdrachtgever van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarde kan slechts  bij een schriftelijke instemming van Mega Floors gelding hebben en haar binden. Een dergelijke  schriftelijke instemming zal slechts gelden voor zolang de uitvoering van een opdracht in het kader  waarvan deze gegeven is voortduurt. Een dergelijke instemming zal dus nimmer verder kunnen  reiken dan de opdracht waarvoor zij werd gegeven.  

1.4. Het in het derde lid van dit artikel bepaalde heeft met betrekking tot al datgene dat daarin is  bepaald dezelfde werking in een geval dat een opdrachtgever zich zou beroepen op algemene  voorwaarden, die door een derde voor het hanteren daarvan zijn opgesteld voor een geval dat de  opdrachtgever een particulier is.  

Artikel 2: Aangenomen werk 

2.1. In een offerte, aan te nemen werk betreffende, zijn de door Mega Floors uit te voeren  werkzaamheden volledig omschreven, waar nodig gebaseerd op mee te sturen tekeningen.  

2.2. Alle door hem te verrichten werkzaamheden worden door Mega Floors uitgevoerd naar door  haar opgegeven, dan wel door haar geaccepteerde, maten en/of gebaseerd op door haar gemaakte,  dan wel geaccepteerde tekeningen. Bij geringe zich bij de uitvoering van werkzaamheden  voordoende maatafwijkingen heeft de opdrachtgever overigens geen recht om een betaling op te  schorten, dan wel om niet te betalen.  

2.3. Tenzij anders zal worden overeengekomen zal Mega Floors gehouden zijn om haar aanbiedingen  gedurende dertig dagen te handhaven.  

Artikel 3: Aanbiedingen  

3.1. Elke overige offerte, dat wil zeggen niet aan te nemen werk betreffende, geschiedt, tenzij  uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend.  

3.2. Een mondelinge aanbieding van Mega Floors bindt haar slechts na een schriftelijke bevestiging  door haar daarvan.  

Artikel 4: Overeenkomsten  

4.1. Een aan haar gegeven mondelinge opdracht kan Mega Floors slechts binden na haar schriftelijke  bevestiging daarvan aan de desbetreffende opdrachtgever. 

4.2. Een door Mega Floors aangegane overeenkomst zal ontbonden zijn indien aan haar, zulks te  harer beoordeling, zal blijken dat de opdrachtgever niet voldoende waarborg biedt waar het de  betaling van door haar uit te voeren werkzaamheden, dan wel door haar te verrichten leveranties,  betreft. Het is aan Mega Floors toegestaan om een onderzoek naar de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te (doen) verrichten. Van het feit van een ontbonden zijn van een overeenkomst op  grond van het hierin vervatte zal Mega Floors een desbetreffende opdrachtgever schriftelijk dienen  te verwittigen.  

4.3. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen tussen Mega Floors en de opdrachtgever  binden (opgegeven) maten, gewichten, eigenschappen, en dergelijke, van door haar bij een  aanbieding geoffreerde, dan wel van door haar bij de uitvoering van een opdracht gebruikte,  materialen en producten, alsmede andere gegevens daarvan, vermeld in drukwerken, tekeningen,  afbeeldingen, en dergelijke, haar niet. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt Mega Floors  geacht dergelijke gegevens te goeder trouw te hebben verstrekt.  

4.4. Behoudens de instemming van Mega Floors met betrekking daartoe is de opdrachtgever  verplicht om er voor zorg te dragen dat geen enkel gegeven van door Mega Floors bij de uitvoering  van een opdracht gebruikte materialen en producten, alsmede van door haar ten behoeve daarvan  gebruikte tekeningen, in woord of geschrift, of op welke andere wijze dan ook, aan een derde  bekend wordt. Het is met name niet aan de opdrachtgever toegestaan om kopieën te maken van aan  deze door Mega Floors bij een offerte, of ten behoeve van een opdracht, verstrekte bescheiden,  welke dan ook.  

Artikel 5: Afspraken  

Afspraken en/of overeenkomsten tussen een lid van haar personeel en de opdrachtgever, dan wel  een personeelslid van de opdrachtgever, binden Mega Floors, tenzij schriftelijk door haar bevestigd,  niet. 

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten 

6.1. Tenzij anders tussen haar en de opdrachtgever zal worden overeengekomen verblijft elk  intellectueel eigendomsrecht waar het door haar aan deze verstrekte gegevens betreft bij Mega  Floors. Het is aan de opdrachtgever slechts met uitdrukkelijke toestemming van Mega Floors  toegestaan om dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren.  

6.2. Al datgene dat in het kader van een offerte en/of een opdracht door Mega Floors aan de opdrachtgever wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom, en dient op een eerste  verzoek van haar kant onverwijld door deze aan haar geretourneerd te worden. 

6.3. De opdrachtgever zal aan Mega Floors bij elke overtreding van het hierin bepaalde een  gefixeerde boete van € 4.500,- verbeuren, onverminderd diens recht om alsdan de gehele door haar deswege geleden en nog te lijden schade van deze te vorderen.  

Artikel 7: Verplichtingen van Mega Floors 

7.1. Mega Floors verplicht zich om aan haar gegeven opdrachten uit te voeren ingevolge datgene dat  in een desbetreffende overeenkomst werd bepaald. 

7.2. Voor zover daarop van toepassing aanvaardt Mega Floors een aan haar gegeven opdracht onder  het voorbehoud dat de met betrekking daartoe vereiste vergunningen, ontheffingen, toewijzingen,  voordat er door hem begonnen dient te worden met de uitvoering van te verrichten  werkzaamheden, zijn verleend.  

Artikel 8: Verplichtingen van de opdrachtgever 

8.1. De opdrachtgever dient, tenzij anders is, of zal worden, overeengekomen, ervoor zorg te dragen  dat Mega Floors tijdig, dat wil zeggen vóórdat er door hem begonnen dient te worden met de  uitvoering van te verrichten van werkzaamheden, de beschikking heeft over:  

 1. alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste, vergunningen, ontheffingen,  toewijzingen, etc.; 
 2. de locatie, respectievelijk de ruimte, waar Mega Floors werkzaamheden zal moeten  uitvoeren, welke alsdan geheel ontruimd zal moeten zijn;  
 3. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, aan en/of afvoer van bouwmaterialen en  werktuigen, etc., alles op haar aanwijzing;  
 4. voldoende aansluitmogelijkheden waar het de door haar daarbij benodigde elektrische  energie aangaat, en over voldoende aftappunten voor gas en water, alles op haar aanwijzing;  e. alle gegevens, waaronder desbetreffende tekeningen, aangaande al datgene dat zich in,  op, aan, onder een locatie zijnde een perceel en/of pand bevindt, zoals kabels, leidingen,  buizen, etc.;  
 5. personen die, voor zover benodigd, dienen zorg te dragen voor het toezicht op  voorgeschreven in acht te nemen veiligheidsvoorschriften, en de uitvoering daarvan, onder  andere bij werkzaamheden aan wegen.  

8.2. De opdrachtgever is verplicht om niet, en in elk geval voor zover zulks reeds op of nabij een  locatie van door Mega Floors te verrichten werkzaamheden aanwezig is, het door haar daarbij  benodigde ter beschikking te stellen, zoals gas, water, elektriciteit, faciliteiten voor opslag, alsmede  andere benodigde zaken.  

8.3. Voor zover de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen deze  en Mega Floors zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten  van bepaalde werkzaamheden, is deze verantwoordelijk en aansprakelijk waar het een niet tijdige  levering, respectievelijk uitvoering, daarvan betreft.  

8.4. Voor zover de opdrachtgever verantwoordelijk is voor vertragingen bij het begin en tijdens het  uitvoeren van de door Mega Floors in het kader van een opdracht te verrichten werkzaamheden is  deze jegens haar aansprakelijk voor door haar deswege geleden en te lijden schade.  

Artikel 9: Bijzondere verplichtingen van de opdrachtgever 

9.1. De opdrachtgever dient, tenzij anders is, of zal worden, overeengekomen, ervoor zorg te dragen  dat wanneer Mega Floors de vloer komt egaliseren, de huidige ondergrond schoon, droog en vlak is. 9.2. De opdrachtgever dient, tenzij anders is, of zal worden, overeengekomen, ervoor zorg te dragen  

dat wanneer Mega Floors de vloer komt egaliseren, de ruimtes volledig leeg zijn. Mega Floors zal  niets overplaatsen en/of verplaatsen. 

9.3. Wanneer medewerkers van Mega Floors, tijdens het egaliseren van de vloer, belemmerd worden  door aanwezig vocht en/of andere onvoorziene problemen zoals o.a. verfresten, lijmresten, stucwerk 

etc., dienen zij te stoppen en kan Mega Floors geen zorg dragen voor het uitvoeren van de  werkzaamheden. De gemaakte uren dan wel verlies van een dag zullen door Mega Floors bij de klant  in rekening worden gebracht.  

9.4. De kosten/uurloon bedragen € 47,50 exclusief btw per uur/per man.  

9.5. De opdrachtgever dient eventuele parkeerkosten te vergoeden. 

9.6. Indien een opdrachtgever een tussentijdse vochtmeting wenst te laten uit voeren door Mega  Floors, om risico ’s te vermijden, dan wordt daarvoor € 85,00 inclusief btw per keer in rekening  gebracht. 

9.7. De opdrachtgever dient rekening te houden met een nieuwe datum voor het egaliseren/leggen.  In verband met drukte kan dit een later tijdstip zijn dan opdrachtgever wenst. Mega Floors is nimmer  aansprakelijk voor hierdoor ontstane kosten en/of schade. 

9.8. Mega Floors laat op de oorspronkelijke datum/dag van het egaliseren, altijd het materiaal (vloer)  achter bij de opdrachtgever, ondanks het aanwezige vocht. Mega Floors ontvangt graag van de  opdrachtgever het bedrag conform factuur. 

Artikel 10: Uitbesteding van werkzaamheden aan derden  

Het is te allen tijde aan Mega Floors toegestaan om in het kader van de uitvoering van een opdracht  werkzaamheden door een derde, dan wel derden, te laten verrichten.  

Artikel 11: Onder aanneming 

11.1. In een geval dat Mega Floors bij de uitvoering van een aan haar verstrekte opdracht  werkzaamheden door een derde, hierna de onderaannemer te noemen, laat verrichten, dient deze  op een eerste verzoek van Mega Floors een schriftelijke opdracht aan haar te verstrekken van de  werknemers, die de onderaannemer ten behoeve van de uitvoering van de desbetreffende opdracht  werkzaamheden laat verrichten.  

11.2. Op een eerste desbetreffend verzoek zal de onderaannemer aan haar de loonstaten laten zien  van de werknemers, die de onderaannemer in het kader van de door Mega Floors verstrekte  opdracht, werkzaamheden laat uitvoeren, alsmede opgave doen alwaar door die werknemers  werkzaamheden zijn verricht van de aldaar gewerkte uren.  

11.3. De onderaannemer staat er jegens Mega Floors voor in dat zij alle verplichtingen  voortvloeiende uit de sociale verzekeringswetten en de belastingwetgeving nakomt, en vrijwaart  haar aldus in dat raam.  

11.4. De onderaannemer is verplicht om op een eerste verzoek van Mega Floors aan deze schriftelijk  de naam en het adres van de bedrijfsvereniging waar de onderaannemer bij is aangesloten en het  bewijs van die inschrijving te verstrekken, alsmede haar loonbelastingnummer.  

11.5. De onderaannemer is tevens verplicht om op een eerste verzoek van Mega Floors verklaringen  over te leggen aangaande haar betalingsgedrag waar het aan de bedrijfsvereniging en de  belastingdienst te verrichten betalingen betreft. 

11.6. De onderaannemer verplicht zich om op een eerste verzoek van Mega Floors aan haar te laten  zien dat zij haar verplichtingen ten opzichte van de bedrijfsvereniging en de belastingdienst volledig  en correct administreert.  

11.7. Aan Mega Floors komt te allen tijde het recht toe om onder inhouding daarvan op door haar  aan de onderaannemer te betalen bedragen in diens plaats aan de bedrijfsvereniging en de  belastingdienst die bedragen af te dragen, die de onderaannemer in het kader van de uitvoering van  de overeenkomst tussen haar en Mega Floors aan die instanties heeft te voldoen.  

11.8. Onverminderd al het overige in dit artikel bepaalde, is de onderaannemer verplicht om de in de  Coördinatiewet Sociale Verzekering bedoelde G-rekening beschikbaar te hebben. 

11.9. Indien en voor zolang de onderaannemer het nummer van diens G-rekening (nog) niet aan  Mega Floors zal hebben doorgegeven zal deze gerechtigd zijn om aan de onderaannemer de betaling  op te schorten van die bedragen, die zij in het kader van de opdracht van Mega Floors aan haar aan  de bedrijfsvereniging en de belastingdienst heeft af te dragen. 

11.10. Mega Floors kan te allen tijde bedragen, die de onderaannemer in het kader van door  onderaannemer uitgevoerde werkzaamheden aan de bedrijfsvereniging en de belastingdienst heeft  af te dragen, op diens G-rekening overmaken. Met een desbetreffende overdracht zal Mega Floors  voor wat betreft dat gedeelte van haar betalingsverplichtingen aan de onderaannemer ten opzichte  van deze gekweten zijn.  

11.11. De onderaannemer kan slechts bij toestemming van Mega Floors door haar aan de  onderaannemer opgedragen werkzaamheden door een derde, dan wel derden, laten uitvoeren. 

11.12. Elke dergelijke derde zal als het ware als een werknemer van de onderaannemer worden  beschouwd, dan wel, voor zover het daarbij om een onderneming zal gaan, zal al datgene dat in dit  artikel is bepaald mutatis mutandis tevens ten aanzien van deze onderneming gelding hebben, dan  wel ten aanzien daarvan doorwerking hebben.  

11.13. De onderaannemer zal aan Mega Floors bij elke overtreding van het hierin bepaalde een  gefixeerde boete van € 4.500,- verbeuren, onverminderd diens recht om alsdan de gehele door haar  deswege geleden en nog te lijden schade van onderaannemer te vorderen.  

Artikel 12: Prijswijzigingen 

Mega Floors is te allen tijde gerechtigd om na het verlenen van een opdracht, verhogingen van  kosten ten gevolge van wijzigingen in lonen, premies en arbeidsvoorwaarden, etc., aan haar opdrachtgever door te berekenen. Zo ook is zij gerechtigd om voor haar onvoorziene wijzigingen in  materiaalprijzen, en in de prijzen van door haar te leveren andere goederen, aan de opdrachtgever  door te berekenen.  

Artikel 13: Meer-en minderwerk 

13.1. Aan Mega Floors opgedragen werkzaamheden en door haar uit te voeren leveranties zijn strikt  beperkt tot datgene dat schriftelijk tussen hem en een opdrachtgever is overeengekomen.  

13.2. In afwijking van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde kunnen Mega Floors en de

opdrachtgever nadien overeenkomen dat er meer, dan wel minder, zal worden uitgevoerd en/of  geleverd dan oorspronkelijk tussen Mega Floors en opdrachtgever werd overeengekomen. Het  meerdere zal alsdan door Mega Floors aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Het  mindere zal niet worden berekend, dan wel in een voorkomend geval worden verrekend.  

13.3. Indien en voor zover Mega Floors tijdens het uitvoeren van een opdracht geconfronteerd zal  worden met voor hem onvoorzienbare kostenverhogende factoren, zal zij gerechtigd zijn om zulks  aan de opdrachtgever door te berekenen.  

Artikel 14: Materialen  

14.1. Tenzij uitdrukkelijk anders tussen haar en de opdrachtgever is overeengekomen, zal Mega  Floors bij het uitvoeren van een haar gegeven opdracht waar het de daarbij door haar te leveren en  te verwerken materialen aangaat gebruik maken van materialen in de normaal gangbare  handelskwaliteit.  

14.2. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden door haar verwijderde goederen kunnen, zo zij dat  wenst en als de opdrachtgever daartegen geen bezwaar heeft, aan Mega Floors toevallen. Voor zover  van toepassing is Mega Floors alsdan gehouden tot de betaling van een billijke vergoeding daarvoor.  

14.3. Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor de opdrachtgever geen reden kunnen zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of  het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van  een gemiddelde van het desbetreffende materiaal. 

Artikel 15: Annuleringen 

15.1. In het geval dat de opdrachtgever een aan Mega Floors gegeven opdracht annuleert, zal deze  alle reeds door hem in het kader van de opdracht gemaakte kosten (aanschaf grondstoffen,  materialen, loonbetalingen, etc.) hebben te vergoeden, alsmede bij wege van schadeloosstelling één derde van het met haar overeengekomen totaalbedrag tegen hetwelk zij de opdracht zou uitvoeren.  In een dergelijk geval zal de opdrachtgever Mega Floors voorts hebben te vrijwaren ingeval van  vorderingen van derden, te maken hebbende met de desbetreffende annulering. Een dergelijke  opdrachtgever zal na de betaling door haar aldus betaalde grondstoffen en materialen, voor zover  althans de levering daarvan mogelijk zal zijn.  

15.2. Betaling door de opdrachtgever van datgene dat in het eerste lid van dit artikel is bepaald laat  het recht aan Mega Floors onverlet om daarnaast van deze betaling te vorderen van het gehele door  haar door een annulering geleden schade.  

15.3. Tenzij tussen partijen anders werd overeengekomen, geven het al dan niet verlenen van  subsidies, het al dan niet verkrijgen van financieringen, alsmede onvoorziene omstandigheden, aan  de opdrachtgever nimmer een recht om tot het annuleren door haar van een aan Mega Floors  gegeven opdracht te komen.  

Artikel 16: Leveringstermijnen 

16.1. In een geval dat enige door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering en/of  oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan Mega Floors slechts een verwijt worden gemaakt  voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven. In elk geval 

kan zulk een verwijt niet aan Mega Floors worden gemaakt, casu quo kan zij niet verantwoordelijk en  aansprakelijk gehouden worden voor enige schade als gevolg van een dergelijke overschrijding.  

16.2. Bij het niet afnemen door deze van door haar voor een opdrachtgever bestelde goederen, zal  Mega Floors, terwijl zij ter beschikking van zulk een opdrachtgever blijven, de betreffende goederen  waar mogelijk voor diens rekening en risico (doen) opslaan.  

Artikel 17: Oplevering 

17.1 Een door haar uitgevoerd werk, dan wel project, wordt geacht door Mega Floors aan de  opdrachtgever te zijn opgeleverd op het tijdstip dat zij schriftelijk aan deze te kennen geeft dat het  betreffende werk, dan wel project, gereed is, dan wel op het tijdstip dat deze het betreffende werk,  dan wel project, in gebruik heeft genomen.  

17.2 In het geval dat een door Mega Floors met de opdrachtgever overeengekomen  opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder  omschreven in artikel 19 lid 1 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch  verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.  

Artikel 18: Reclames 

18.1. De opdrachtgever wordt geacht prompt na aflevering van goederen, casu quo na de oplevering  van het werk, tot de inspectie daarvan over te gaan, en om daaraan geconstateerde gebreken ter  stond aan Mega Floors te melden. Elke opdrachtgever wordt, behoudens in een geval van een niet te  constateren gebrek, bij het ontbreken van binnen acht dagen na af – en/of oplevering van een  betreffend goed en/of werk aan Mega Floors gerichte reclames akkoord te zijn gegaan met de staat  waarin zich zulk goed en/of werk op het moment van de af- en/of oplevering verkeerde.  

18.2. Mega Floors zal in staat gesteld moeten worden om een bij haar ingediende reclame te  controleren. Zij is alleen verplicht om een schriftelijk door haar erkend gebrek te verhelpen.  

18.3. Indien de opdrachtgever en Mega Floors in onderling overleg besluiten om ter beslechting  daarvan een geschil over enig in dit artikel bepaalde aan een derde voor te leggen, dan zullen de  kosten, die deze derde in een voorkomend geval voor haar werkzaamheden zal berekenen voor  rekening komen van de partij, die door haar in het ongelijk wordt gesteld.  

18.4. In elk geval dat Mega Floors een gebrek zal moeten verhelpen zal zij tot niet meer gehouden  dan tot datgene dat zij in het kader daarvan zal moeten verrichten. In elk geval dat een gebrek niet te  verhelpen zal zijn, en dat er deswege door Mega Floors een vergoeding betaald zal moeten worden,  zal de alsdan door hem te betalen vergoeding, met inbegrip van gemaakte kosten, nimmermeer  kunnen bedragen dan het factuurbedrag van het desbetreffende geleverde goed, casu quo van het  desbetreffende opgeleverde werk.  

Artikel 19: Aansprakelijkheid  

19.1. Mega Floors kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of  indirect gevolg is van: 

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten  kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 19 lid 1 van deze algemene  voorwaarden;  
 2. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel enige  andere persoon, die door of vanwege deze te werk is gesteld.  

19.2. Mega Floors is slechts op de vergoeding van een schade, welke dan ook, en door welke oorzaak  dan ook, aan te spreken voor zover een schade het bedrag waarvoor zij zich voor schade heeft  verzekerd niet te boven gaat. Zij is nimmer aansprakelijk voor meer dan dat.  

19.3. Mega Floors zal hoe dan ook nimmer gehouden zijn tot het vergoeden van gevolgschade, door  welke gebeurtenis een dergelijke schade dan ook is ontstaan.  

Artikel 20: Overmacht 

20.1. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Mega Floors liggen, dan wel niet aan haar  doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd:  

 1. onwerkbaar weer als gevolg van welk weersomstandigheid dan ook; belemmeringen door  derden, die van overheden inbegrepen;  
 2. belemmeringen in het vervoer;  
 3. gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te  lande als in landen van herkomst van materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van  goederen bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van goederen aan  Mega Floors door diens leveranciers;  
 4. ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Mega Floors of  van diens leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Mega Floors of diens  leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen  daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere  maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.  

20.2. Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in het eerste lid van dit artikel zal  Mega Floors niet alleen niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een  direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar  verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden. Het zal van  de omstandigheden van elk geval op zich afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal  zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of  uitvoering. Bij een blijvende onmogelijkheid van levering en/of uitvoering, zoals overeengekomen,  zal de desbetreffende overeenkomst beschouwd worden als te zijn geannuleerd, dan wel als te zijn  ontbonden. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, zij het gewijzigd, te leveren en/of uit te  voeren, zullen zowel Mega Floors als diens opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door  de laatste aan de eerste te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.  

Artikel 21: Eigendomsvoorbehoud  

21.1. Elk door Mega Floors aan de opdrachtgever geleverd goed blijft haar eigendom tot aan de  volledige betaling daarvan door deze aan haar. 

21.2. Zolang een door haar aan de opdrachtgever geleverd goed nog niet door deze aan haar is 

betaald komt aan Mega Floors te allen tijde het recht toe om op een eerste vordering met betrekking  daartoe door haar aan deze het desbetreffende goed tot zich te nemen. In een geval dat de opdrachtgever in een staat van surséance van betaling, faillissement, of liquidatie komt te verkeren,  dan wel bij beslaglegging(en), komt aan Mega Floors het recht toe om, zonder enige voorafgaande  aankondiging door haar aan deze, geleverde goederen, die nog niet door deze aan haar betaald zijn,  meteen tot zich te nemen.  

21.3. Zolang de opdrachtgever een door Mega Floors aan deze geleverd goed onbetaald laat, is deze  niet gerechtigd tot het verrichten van enige daad van beschikking met betrekking tot dat goed, zoals  bijvoorbeeld het verpanden van het desbetreffende goed.  

Artikel 22: Wanprestatie en ontbinding 

22.1. Bij elk niet nakomen van de opdrachtgever, zoals met hem werd overeengekomen, zal deze  zonder voorafgaande ingebrekestelling met betrekking daartoe ten opzichte van Mega Floors in  gebreke zijn.  

22.2. Onverminderd het in het Burgerlijk Wetboek te dien aanzien bepaalde komt aan Mega Floors  bij elk niet nakomen van een opdrachtgever het recht toe om het nakomen van hem verbintenissen  voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst op te schorten, dan wel om deze, al dan niet  gedeeltelijk, buitengerechtelijk te ontbinden.  

22.3. In een geval dat een opdrachtgever in een staat van surséance van betalingsfaillissement, of  liquidatie komt te verkeren, ons land metterwoon verlaat, zijn onderneming vervreemdt, dan wel bij  beslaglegging(en), is het in het tweede lid van dit artikel geformuleerde eveneens van toepassing.  Indien zich één of meerdere van deze gevallen voordoen zullen alle vorderingen, die Mega Floors  alsdan op een dergelijke opdrachtgever zal hebben, ter stond door hem op deze opeisbaar zijn.  

Artikel 23: Betalingen  

23.1. Elke aan Mega Floors door de opdrachtgever verschuldigde betaling dient, tenzij schriftelijk  anders tussen haar en deze is overeengekomen, binnen veertien dagen na de datum van facturering  aan haar te zijn verricht.  

23.2. Bij elke overschrijding van de opdrachtgever van de hierin gestelde betalingstermijn is Mega  Floors gerechtigd om aan deze vanaf de datum van facturering over het bedrag van de factuur een  rente van 1,00 procent per maand in rekening te brengen. 

23.3. Bij elke overschrijding van de opdrachtgever van de hierin gestelde betalingstermijn is Mega  Floors voorts gerechtigd om van deze de betaling te vorderen van alle kosten, die door haar buiten  zowel als in rechte gemaakt dienen te worden om de voldoening van hem vordering(en) te  verkrijgen, waaronder in elk geval zijn begrepen de honoraria van eventuele door hem ingeschakelde  advocaten, procureurs, zaakwaarnemers, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders.  

23.4. Door Mega Floors te maken buitengerechtelijke kosten worden minimaal, onverminderd de  vanwege een overschrijding van de betalingstermijn te betalen rente, gesteld op 15 procent van de  hoofdsom, met een minimum van € 200,00 per geval. Indien de werkelijk te maken, dan wel  gemaakte, buitengerechtelijke kosten hoger liggen dan 15 procent, dan is Mega Floors gerechtigd om  in een voorkomend geval het totaalbedrag van deze werkelijke buitengerechtelijke kosten aan de

opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten  in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals  genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepaald dat de zaak betrekking heeft op een uit  overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van  vergoeding tot betaling van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een  verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende  schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Indien de opdrachtgever niet BTW plichtig is geldt  zonder meer de verhoging van de incassokosten met BTW.  

De geldende tarieven voor incassokosten zijn:  

 • Minimumtarief € 40,00  
 • 14% over eerste € 2.500,00  
 • 10% over volgende € 2.500,00  
 • 5% over volgende € 5.000,00  
 • 1% over de volgende € 190.000,00  
 • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775.00. 7  

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de  uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke  incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00. 

Artikel 24: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

24.1. Op de tussen Mega Floors en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend  Nederlands recht van toepassing.  

24.2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar  Mega Floors is gevestigd, zij het dat Mega Floors immer het recht behoudt een geschil voor te leggen  aan de bevoegde rechter in de plaats waar de afnemer is gevestigd. 

24.3. Indien de afnemer is gevestigd buiten Nederland, heeft Mega Floors het recht ervoor te kiezen  het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of staat waar de afnemer gevestigd is.